De schoolraad

In deze raad krijgen de personeelsleden, ouders en de leden van de lokale gemeenschap inspraak in het dagelijks onderwijsgebeuren in de school.


De bevoegdheden van de schoolraad zijn:

 • Advies verlenen aan het schoolbestuur of de directeur over:

  • alle aangelegenheden die het personeel of de ouders aanbelangen

  • de algemene organisatie en de werking van de school

  • elk onderwerp van beslissing inzake: studieaanbod, het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties, de vaststelling van het nascholingsbeleid, het beleid inzake experimenten en projecten,...

 • Overleggen met het schoolbestuur over:

  • het opstellen of wijzigen van het schoolreglement

  • het opstellen of wijzigen van de bijdragelijst

  • het schoolwerkplan

  • het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB

  • elk ontwerp inzake infrastructuurwerken

  • elk ontwerp inzake de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren en punten

  • elk ontwerp van beslissing inzake het welzijns- en veiligheidsbeleid op school

  • ...


Samenstelling schoolraad VZW Kopek

 • Voorzitter: Els Vossen

 • Afvaardiging personeel: Kim Jansen en Marjolein Pepels

 • Afvaardiging ouders: Karen Fransen en Koen Wellens

 • Afvaardiging lokale gemeenschap: Els Vossen